Kiểm định, hiệu chuẩn cân điện tử:

- Ngày 30/09/2010 Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng quyết định: Công nhận khả năng kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo của Công ty TNHH Quốc Hùng với phạm vi kiểm định, hiệu chuẩn:
    + Cân ô tô: đến 150 000kg
    + Cân bàn: đến 10 000kg
    + Cân đĩa: đến 60kg
    + Cân phễu: đến 50 000kg

    + Cân bồn: đến 100 000kg

 * Ở cấp độ cấp chính xác 3 Cân điện tử Quốc Hùng có khả năng kiểm định: Ban đầu, định kỳ, bất thường.
 - Trong hoạt động kiểm định, Công ty TNHH Quốc Hùng sẽ sử dụng dấu tem kiểm định mang ký hiệu N226.
- Bắt đầu ngày 01/11/2010 Ngoài dịch vụ sửa chữa, bảo trì cân điện tử Công ty TNHH Quốc Hùng tiến hành dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn cân. 

cong-nhan-kha-nang-kiem-dinh
Chứng chỉ công nhận khả năng kiểm định