VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
 

I.    ĐLVN 02:2009 Cân treo - Quy trình kiểm định.

II.  ĐLVN 13:2009 Cân ô tô - Quy trình kiểm định.

III. ĐLVN 14:2009 Cân bàn - Quy trình kiểm định. 

IV. ĐLVN 15:2009 Cân đĩa - Quy trình kiểm định

V. ĐLVN 16:2009 Cân phân tích và cân kỹ thuật - Quy trình kiểm định

VI. ĐLVN 30: cân đồng hồ lò xo - Quy trình kiểm định
 

VII. ĐLVN 47:2009 Quả cân cấp chính xác F2, M1, M2 - Quy trình kiểm định.

VIII.  ĐLVN 50:2009 Quả cân cấp chính xác E2, F1 - Quy trình kiểm định.

VII. ĐLVN 100:2009 Cân không tự động cấp chính xác III - Quy trình thử nghiệm.


DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐO LƯỜNG
 

I. Luật đo lường: Luật này quy định về hoạt động đo lường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo lường.

II. Nghị định 86/2012/NĐ-CP: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường

III. Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN: Thông tư này quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 bao gồm: Danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm đinh phương tiện đo; phê duyệt mẫu; kiểm định phương tiện đo.

IV. Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN: Thông tư này quy định hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

V. Nghị định 80/2013/NĐ-CP: Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa.

VI. Nghị định 119: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa